خودآزمون

خودآزمون

این خودآزمون، دانش کاربر از تصاویر کتاب راهنمای عملی و توضیحات آن را به سنجش می‌گذارد.
این سنجش زمانی نتیجه‌ی دقیق‌تر و صحیح‌تر می‌دهد که کاربر این خودآزمون را به شکل «کتاب‌بسته» برگزار کند.
در هر نشست، ۵ سؤال مطرح می‌شود. سؤالات هر نشست ممکن است با دیگری متفاوت باشد.
فرصت پاسخ‌گویی به سؤالات ۵ دقیقه است.

سؤال ۱ ﺍﺯ ۵

کدام بخش از ناخودآگاهِ روانی عمدتاً هادی درون را خوراک می‌دهد؟

Question Image

سؤال ۲ ﺍﺯ ۵

علتِ اصلیِ وجودِ مبارزه‌ی درونی چیست؟

سؤال ۳ ﺍﺯ ۵

زمانی می‌توان گفت که انسان واقعاً مرده است که ...

سؤال ۴ ﺍﺯ ۵

ترتیبِ صحیحِ انجامِ تمرینِ فکر و ذکر چیست؟

سؤال ۵ ﺍﺯ ۵

خودآگاهیِ عادی یک جریان فکری است که ...

نتیجه‌ی خود‌آزمون

میانگین نمرۀ کل
نمرۀ شما:

بازگشت به صفحه‌ی اصلی