خودآزمون

خودآزمون

این خودآزمون، دانش کاربر از تصاویر کتاب راهنمای عملی و توضیحات آن را به سنجش می‌گذارد.
این سنجش زمانی نتیجه‌ی دقیق‌تر و صحیح‌تر می‌دهد که کاربر این خودآزمون را به شکل «کتاب‌بسته» برگزار کند.
در هر نشست، ۵ سؤال مطرح می‌شود. سؤالات هر نشست ممکن است با دیگری متفاوت باشد.
فرصت پاسخ‌گویی به سؤالات ۵ دقیقه است.

سؤال ۱ ﺍﺯ ۵

پیش‌نیازِ فراگیریِ تشکیلاتِ ساختاری و کارکردیِ روحِ خود چیست؟

سؤال ۲ ﺍﺯ ۵

شخصی که در زندگیِ دنیوی‌اش به مرحله‌ای که در شکل نشان داده شده است رسیده ...

Question Image

سؤال ۳ ﺍﺯ ۵

کدام‌یک از موارد زیر حوزه‌ی خودآگاه و حوزه‌ی ناخودآگاهِ تامِ روحِ انسان را، تا زمانی که در جسم حضور دارد، به دو بخشِ نابرابر تقسیم می‌کند؟

سؤال ۴ ﺍﺯ ۵

چگونه می‌توان به هادیِ درون دسترسی پیدا کرد؟

سؤال ۵ ﺍﺯ ۵

در تمرین فکر و ذکر، انتخاب حضوری که ذات‌دار نباشد به دستگاه تقویت‌کننده‌ای می‌ماند که ...

نتیجه‌ی خود‌آزمون

میانگین نمرۀ کل
نمرۀ شما:

بازگشت به صفحه‌ی اصلی