خودآزمون

خودآزمون

این خودآزمون، دانش کاربر از تصاویر کتاب راهنمای عملی و توضیحات آن را به سنجش می‌گذارد.
این سنجش زمانی نتیجه‌ی دقیق‌تر و صحیح‌تر می‌دهد که کاربر این خودآزمون را به شکل «کتاب‌بسته» برگزار کند.
در هر نشست، ۵ سؤال مطرح می‌شود. سؤالات هر نشست ممکن است با دیگری متفاوت باشد.
فرصت پاسخ‌گویی به سؤالات ۵ دقیقه است.

سؤال ۱ ﺍﺯ ۵

ترتیبِ صحیحِ انجامِ تمرینِ فکر و ذکر چیست؟

سؤال ۲ ﺍﺯ ۵

بخشِ مشخص‌شده را نام‌ ببرید.

Question Image

سؤال ۳ ﺍﺯ ۵

بخشِ مشخص‌شده را نام‌ ببرید.

Question Image

سؤال ۴ ﺍﺯ ۵

نفس اماره مدام از ناخودآگاهِ روانیِ .................. بر می‌خیزد.

سؤال ۵ ﺍﺯ ۵

کدام‌یک از موارد زیر حوزه‌ی خودآگاه و حوزه‌ی ناخودآگاهِ تامِ روحِ انسان را، تا زمانی که در جسم حضور دارد، به دو بخشِ نابرابر تقسیم می‌کند؟

نتیجه‌ی خود‌آزمون

میانگین نمرۀ کل
نمرۀ شما:

بازگشت به صفحه‌ی اصلی