یکتا (خدای اَزَلی)

یکتا (خدای اَزَلی)

آن که تَک است و همتا ندارد، همیشه بوده و همیشه هست؛ مبدأ حقیقت است و هر حقیقتی از او ناشی می‌شود.