گفت‌وگویِ درونی

گفت‌وگویِ درونی

گفت‌وگویِ درونی بینِ ایگو و هادیِ درون که از مبارزه‌ی درونی ناشی شده و در منِ آگاه بروز می‌کند.