پوچیات

پوچیات

شامل پوچیاتِ دُنیوی (فعالیت‌ و رفتارهایی مربوط به زندگیِ این دنیا که هیچ سودِ دنیوی یا اُخرویِ مُثبت به بار نمی‌آورند) و پوچیات اُخروی (باورها و دستورالعَمَل‌هایی مربوط به دین و معنویات که نه عقل سلیم را رُشد می‌دهند و نه چیزی به ذخیره‌ی معنویِ انسان می‌افزایند)‌ است.