پرورشْ فکرِ صحیح

پرورشْ فکرِ صحیح

رشد فکری که در اثرِ عمل کردنِ این‌ویوُ به حقایقِ الهیِ واقعیِ زنده و جذبِ آن در روان و از آن‌جا در روح انجام می‌پذیرد.
توضیح: فرایند‌هایِ پرورشْ فکرِ صحیح، خودشناسی، معنویتِ فطری و طبِ جدیدِ روح، هر یک سیرِ کمالِ روحیِ انسان را از زوایایِ گوناگون بیان می‌دارند.