مغز عاطفی (سیستم لیمبیک)

مغز عاطفی (سیستم لیمبیک)

مجموعه‌ای از سازه‌هایِ عصبیِ ابتدایی که در مرکز مغز قرار دارد.