معنویت فطری

معنویت فطری

معنویتی که حقوقِ قانونیِ فِطریِ جسم- اید و حقوقِ قانونیِ فِطریِ روح، هر دو را رعایت می‌کند؛ در طولِ زندگیِ روزمره و در تماسِ با دیگران موردِ عمل قرار می‌گیرد و از هر گونه حالاتِ خودآگاهیِ دِگرگون‌شده دوری می‌جوید.
توضیح: فرایند‌هایِ پرورشْ فکرِ صحیح، خودشناسی، معنویتِ فطری و طبِ جدیدِ روح، هر یک سیرِ کمالِ روحیِ انسان را از زوایایِ گوناگون بیان می‌دارند. (اول سخن، ص ۲۶)