مادّی‌گراییِ معنوی

مادّی‌گراییِ معنوی

از حیله‌های اِستتاریِ نفس اماره و شامل افکار مادی‌گرایانه‌ی بده-بستانی با خداست.