لیبیدو

لیبیدو

یکی از انرژی‌هایِ بُنیادینِ روان که انسان را به تکاپویِ سیرنشدنی در جهتِ حظ‌گرایی و لذت‌جویی می‌رانَد.