فضایِ ذهنیِ کُلی

فضایِ ذهنیِ کُلی

آمیزه‌ای از دو فضایِ ذهنی با گِرایش‌هایِ مختلف و مُکمِلِ یکدیگر: فضایِ ذهنیِ عمل‌گِرا – که بیش‌تر بر اثرِ مواجه شدن با واقعیاتِ مَلموسِ زندگی گسترش می‌یابد – و فضایِ ذهنیِ عمل‌گُریز (تصوری) – که بیش‌تر بر اثرِ تَصَورات و افکارِ خیالی گسترش می‌یابد.