فرامغز

فرامغز

«مغزِ روح» و برترین قوه‌ی روحِ انسان،‌ در ناخودآگاهِ روحی می‌گُستَرَد و بر قُوایِ دیگرِ روح اِشراف دارد.