عملِ این‌ویترُ

عملِ این‌ویترُ

انسان یک حقیقتِ الهیِ واقعی را به صورتِ نظری فرا گیرد و به حافظه بسپارد، سپس به آن بیندیشد و به خود تلقین کند تا فکرِ خود را آماده‌ی عملِ این‌ویوُ کند.