عقل سلیم

عقل سلیم

مرتبه‌ی بلوغ‌یافته‌ترِ عقلِ عادی، که علاوه بر درکِ بُعدِ مادّیِ چیزها، بُعدِ معنویِ آن‌ها را نیز به خوبی درک می‌کند.