عشق عقلانی به حقیقت

عشق عقلانی به حقیقت

عشقی که از عقلِ سلیم نشأت می‌گیرد و قدرتِ تشخیص و تمیزِ حقیقت و حقایقِ الهیِ واقعیِ زنده را در بر دارد.