عشق‌هایِ عِرفانیِ عِلّی (عشق‌های عِرفانیِ لیمبیک)

عشق‌هایِ عِرفانیِ عِلّی (عشق‌های عِرفانیِ لیمبیک)

عشق‌هایی که کم و بیش آغشته به خاسته‌های ایگو هستند – یعنی عشق‌هایِ نفسانی در پوششِ معنوی – که در افکارِ عموم نیز موردِ ستایش بوده و هستند و اغلب، هدفِ اصلیِ راه‌هایِ معنوی قرار گرفته و می‌گیرند.
توضیح: عشق‌های عرفانیِ لیمبیک با عشق‌هایِ لیمبیکِ قانونی که از اید برمی‌آیند و در محدوده‌ی حقِ قانونی‌اش قرار می‌گیرند، تفاوت دارند (رجوع شود به فصل ۲، ص ۵۶-۵۷).