طب جدید روح (سیرِ کمالِ روحی)؛ (روشِ ترجیحاً عقلانی)

طب جدید روح (سیرِ کمالِ روحی)؛ (روشِ ترجیحاً عقلانی)

علمی است که با عمل کردنِ این‌ویوُ به حقایقِ الهیِ واقعیِ زنده – که هدایتِ الهی ارائه می‌دهد – به دست می‌آید و مبتنی بر عشقِ عقلانی به حقیقت و رشد دادنِ عقلِ سلیم است.
در قیاس با علم پزشکی، طبِ جدیدِ روح نیز در چند مَقطعِ دانشگاهی، از جمله مقطعِ پایه و مقطعِ عالی طی می‌شود. برای توضیح بیشتر در مورد هر مقطع، رجوع شود به فصل ۱۳.
توضیح: فرایند‌هایِ پرورشْ فکرِ صحیح، خودشناسی، معنویتِ فطری و طبِ جدیدِ روح، هر یک سیرِ کمالِ روحیِ انسان را از زوایایِ گوناگون بیان می‌دارند. (اول سخن، ص ۲۶)