صادق

صادق

کسی که قلباً می‌خواهد خود را به او نزدیک کند؛ رفتارش را با او برپایه‌ی راستی، دُرستی، وفاداری و ازخودگذشتگی تنظیم می‌کند و کوشش دارد رضایتِ «خدا» را بر رضایتِ ایگویِ خود ترجیح دهد و در صورتِ لزوم به خود تحمیل کند.