سَیاله‌ی الهی

سَیاله‌ی الهی

یک جریانِ آگاهی که مُدام از پرتوِ وجودِ یکتا برمی‌آید و می‌توان آن را به میدانِ آگاهیِ بی‌نهایتِ یکتایی تشبیه نمود که همه‌ی موجوداتِ عالَم را در برمی‌گیرد و در همه‌جا و در درونِ همه‌چیز جاری است و حضور دارد.