روحِ بشری (روحِ خاکی یا روحِ ویژه‌یِ جنینِ انسان)

روحِ بشری (روحِ خاکی یا روحِ ویژه‌یِ جنینِ انسان)

روحی که از تکاملِ سَیّاله‌ی جوهرِ حیاتیِ کره‌ی زمین پدید می‌آید. یک مرتبه تکامل‌یافته‌تر از روحِ حیواناتِ رده‌عالی است، و اثراتِ تمامیِ ارواحی را – از جمادی گرفته تا حیوانی – که در ترکیبِ آن شرکت داشته‌اند در بر می‌گیرد؛ به جسمِ زیستیِ انسانی «جان» می‌دمد، و علاوه بر تأمینِ زندگیِ حیوانیِ جسمِ آدمی، صفاتِ حیوانی‌اش را نیز به روانِ انسان منتقل می‌کند و اید را می‌سازد.