روان

روان

فضایِ ذهنیِ کوچکی از روح که ارتباطِ روح و مغز را تأمین می‌کند.
همچنین رجوع شود به «حالت روان».