رفتار

رفتار

مجموعه‌ای متشکل از فکر (نیّت) و عمل: انسان به موضوعی فکر می‌کند و تصمیمِ قاطع می‌گیرد (نیّت می‌کند) که آن را به عمل بگذارد، و سپس به عمل می‌گذارد.