ذره‌ی الهی

ذره‌ی الهی

منِ حقیقی (من جوهری) انسان که حتا روحِ ملکوتی انسان نیز متعلق به آن است.