ذخیره‌ی معنوی

ذخیره‌ی معنوی

از خوراک‌های اصلیِ روح انسان که در اثر کارهای نیک و کمکِ بی‌ریا به خلق و اَعمالِ عِبادی به دست می‌آید.