ذات‌دارها

ذات‌دارها

شخصیت‌هایِ معنویِ استثنایی، برجسته و بسیار نادر که به نسبتِ مقام و ظرفیتِ روح‌شان «مقداری» از جِلوه‌ی ذاتِ یکتایی در آن‌ها جِلوه‌گر است و به همان مقدار می‌توانند فکر و قدرت و اراده و نورِ یکتایی را از خود بروز دهند.