دینِ بی‌روح

دینِ بی‌روح

دینی که یا در اصل، ساخته و پرداخته‌ی انسان‌ها است (دینِ دروغین)، یا در اصل، حقیقی بوده، یعنی اثرِ الهی (روح) در آن بوده، ولی به مُرورِ زمان – به واسطه‌ی دخالتِ بَشَرها – تُهی از اثرِ الهی شده است.