خودخواهیِ انحصارطلبانه

خودخواهیِ انحصارطلبانه

هر چیزِ خوب را فقط برای خود خواستن بدون فکر کردن به این‌که دیگران هم حقی دارند.