خودآگاهیِ عادی

خودآگاهیِ عادی

یک جریانِ فکریِ آگاهانه که از امواجِ فکریِ نفسانی-حیوانی و روحانی-انسانی ترکیب شده و به هرجا که نظرمان جلب شود سر می‌کشد.