خودآگاهیِ دگرگون‌شده

خودآگاهیِ دگرگون‌شده

حالتی از خودآگاهی انسان که در آن عقل مختل شده و انسان در هیجاناتِ فراطبیعی – که غالباً از نوعِ لیمبیک (نفسانی-حیوانی) هستند – فرو می‌رود و خودِ شخص از درکِ معنیِ واقعی‌شان و خطراتی که برای روح‌اش دارند عاجز است.