حِجابِ روانی

حِجابِ روانی

یک پرده‌ی فکریِ مِه‌گونه‌ی کم و بیش تار که بینِ منِ آگاه و ناخودآگاهِ تام‌ حایل می‌شود. تاریِ حِجابِ روانی به علتِ فعالیتِ زوجِ اید- نفس اماره، و به خصوص «دوده‌ی سیاهِ فکریِ» برخاسته از فعالیت‌هایِ نفس اماره است.