حقیقت (حقیقتِ مُطلق)

حقیقت (حقیقتِ مُطلق)

یکتا است.
توضیح: «حقیقت» به چند چیز اطلاق می‌شود. برای توضیح کامل، رجوع شود به فصل ۱۹، ص ۲۳۲.