حقِ هدایتِ الهی

حقِ هدایتِ الهی

یک حق قانونیِ خلقتی که یکتا به موجودات صاحب عقل و اختیار عطا می‌کند و ایجاب می‌کند که هدایت الهی همیشه بر رویِ زمین حضور داشته باشد.