حقِ بخشایشِ الهی

حقِ بخشایشِ الهی

یک حق قانونیِ خلقتی که یکتا به خاطرِ کمکِ بیش‌تر به موجودات صاحب عقل و اختیار عطا می‌کند و ایجاب می‌کند که او، خطاهایِ بی‌شماری را که این موجودات – بر اثرِ از خود بی‌خبریِ معنوی و اختیارشان – اجباراً مُرتَکِب می‌شوند، تا آن‌جا که جا دارد، سخاوتمندانه ببخشد.