حقوقِ قانونیِ خلقتی (طبیعی)

حقوقِ قانونیِ خلقتی (طبیعی)

مجموعه استعدادها و وسیله‌هایِ طبیعی که خالقِ کُل به مخلوقات تفویض می‌نماید تا بتوانند به یاریِ آن‌ها به بلوغِ رُشدشان برسند و زندگی‌شان را اداره کنند.