حقایقِ الهیِ واقعیِ زنده

حقایقِ الهیِ واقعیِ زنده

دستوراتی که از مبدأِ حقیقت – یکتا – برایِ پرورشِ روحِ موجوداتِ صاحب عقل و اختیار، از جمله انسان‌ها، صادر شده و می‌شوند، و چون دربردارنده‌ی اثرِ الهی هستند، زنده‌اند. این حقایق، نظری و عملی هستند.