توجه کامل

توجه کامل

توجهِ همزمان به خدا و به فعّالیت‌هایِ زیان‌بارِ نفس اماره‌ی خویشتن.