توجه دائم

توجه دائم

در خاطر زنده نگه داشتن (توجه کردن) به سیاله‌ی الهی و این‌که همیشه حضور دارد و بر ما محیط است.