تمرینِ فکر و ذکر

تمرینِ فکر و ذکر

نوعی دعا و راز و نیازِ جهانی است که به هر کس صادقانه در طلبِ حقیقت باشد، فارغ از فرهنگ و باورش، می‌تواند از طریق آن فعالانه به یکتا یا به یک خدایِ حقیقی توجه کند.