تصحیح کردنِ ایمان

تصحیح کردنِ ایمان

فرایندی است که در طی آن شخص تحقیقاتِ جدی به عمل می‌آوَرَد تا مطمئن شود خدایی که به او ایمان بسته، یک خدایِ حقیقی است، یعنی دربردارنده‌ی فکر و قدرت و اراده‌ی یکتایی است.