تسلط بر نفس

تسلط بر نفس

تسلطِ کاملِ هادیِ درون بر ایگو (نَفْس).