بارِ عِلّی

بارِ عِلّی

هر نقطه‌ضعفِ صفاتی یا عیبِ اخلاقی-الهی‌ای را بارِ عِلّی می‌نامیم که ایجادِ کششِ اِسارت‌وار برای ارزش‌هایِ مادی در روان کند، به طوری که انسان احساس کند به تنهایی قادر نیست با آن مبارزه کند و خود را در برابر آن نقطه‌ضعف بیچاره و درمانده ببیند.