ایگو (منِ آگاهِ سطحی، نفس)

ایگو (منِ آگاهِ سطحی، نفس)

جایگاهِ ویژه‌ی بروزاتِ امیال و انگیزش‌هایِ زوجِ اید-نفس اماره که عقلِ عادی او را نیز در خدمتِ خود می‌گیرند و سخنگوی خود قرار می‌دهند.