ایمانِ (عشقِ هَیَجانی اولیه)

ایمانِ (عشقِ هَیَجانی اولیه)

اِحساس و اِلهام و انگیزه‌ای که بر اثرِ انگیزشِ پرستش به وجود می‌آید و تنها او عطا می‌کند.