ایمانِ خُفته

ایمانِ خُفته

ایمانی که در حالِ حاضر فعال نیست.