اید

اید

روحِ بَشَری، در روان به صورتِ اید (نفسِ کارگر) بروز می‌کند، طبیعتِ حیوانیِ خالص دارد و به طورِ غریزی بقایِ حیاتِ جسمِ زیستیِ انسان را تأمین می‌کند.