اُصولِ بُنیادین

اُصولِ بُنیادین

اصولی هستند که مکمّل یکدیگرند و بنیانِ خلقت، انتظاماتِ کائنات، عدالتِ یکتایی و رحمتِ الهی، چه در این دنیا و چه در آن دنیا، بر پایه‌ی آن‌ها استوارند و از طریق سیاله‌ی الهی برقرار و تنظیم می‌شوند. این اصول شامل موارد زیر است: اصل جاذبه، اصل اَضداد، اصل عِلّیت، اصل حقِ قانونی، اصل اِتّصال، اصل عملِ این‌ویوُ، اصل قابل و قبول، اصل کَرَمِ یکتایی، اصل استثنا …