اَمیال و خواسته‌های نفسانیِ استتاری

اَمیال و خواسته‌های نفسانیِ استتاری

خواسته‌هایِ نفسانی که از لیبیدو و قدرت‌طلبی مَنشأ می‌گیرند، ولی در پوششِ توجیهاتِ معنوی و عِرفانی در او بُروز می‌کنند.