انگیزشِ حقیقت‌جویی

انگیزشِ حقیقت‌جویی

کُنجکاویِ علمی را در انسان‌ها بیدار می‌کند و او را وا می‌دارد بخواهد حقیقتِ هر چیز یا پدیده‌ای که نظرش را جلب می‌کند بشناسد، و بفهمد چه علت و چه فایده‌ای دارد. مخزن آن نفس شائقه‌ی بخش روحانی-انسانیِ ناخودآگاهِ روانیِ انسان است.