انرژیِ فَراعِلّیِ یکتایی

انرژیِ فَراعِلّیِ یکتایی

در نور یکتایی مستتر است و یگانه انرژی‌ای است که انرژیِ مُضر برای روح و بسیار قوی و پُرزورِ نفس اماره را خُنثا می‌کند.