اصولِ اخلاقی-الهیِ صحیح

اصولِ اخلاقی-الهیِ صحیح

اصولی هستند زیرمجموعه‌ی حقایقِ الهیِ واقعیِ عملی، که روحِ انسان را به طورِ سالم تغذیه می‌کنند و عقل سلیم را رشد می‌دهند.