از خود بی‌خبریِ معنوی

از خود بی‌خبریِ معنوی

حالتی که در آن واقعیاتِ معنوی را همان‌هایی می‌پنداریم که در محدوده‌ی ادراکِ منِ محدودمان قرار می‌گیرند.